terjemahan

Istilah Islam dalam Bahasa Inggris yang perlu kamu tahu

Mengapa perlu mengetahui Istilah Islam dalam bahasa Inggris?

Mempelajari istilah-istilah agama Islam dalam bahasa Inggris dapat membantu seseorang agar dapat lebih memahami dan menghargai ajaran Islam. Orang juga bisa mengertai dan berinteraksi dengan literatur dalam bahasa Inggris. Manfaat lain adalah membantu komunikasi. Dengan mengertai istilah ini kita dapat menjalin komunikasi dengan pembicara yang bukan dalam bahasa Inggris sehingga kita bisa lebih mudah berdiskusi serta membahas berbagai ajaran Islam dengan orang yang berbicara dalam bahasa Inggris.

Inggris Indonesia Definisi KBBI
Adab Adab kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak
Akhira Akhirat alam setelah kehidupan di dunia; alam baka:
Allah Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab; pencipta alam semesta yang mahasempurna;
Dhikr Zikir 1 puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang; 2 doa atau puji-pujian berlagu (dilakukan pada perayaan Maulid Nabi); 3 perbuatan mengucapkan zikir;
Dua Doa permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan;
Fard Fardu sesuatu yang wajib dilakukan; kewajiban;
Fiqh Fikih ilmu tentang hukum Islam
Hadith Qudsi Hadis Qudsi  hadis yang berisi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw., tetapi dirawikan oleh Nabi dengan kata-kata sendiri; hadis yang berisi firman Allah yang redaksinya diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw.
Hajj Haji 1 rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Kakbah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf; 2 sebutan untuk orang yang sudah melakukan ziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima:
Halal Halal 1 a diizinkan (tidak dilarang oleh syarak): makanan ini –; 2 a (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah:
Haram Haram 1 terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: — hukumnya apabila makan bangkai; 2 suci; terpelihara; terlindung: tanah — di Mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi; 3 sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak: selangkah — aku surut; 4 terlarang oleh undang-undang; tidak sah;
Hijab Hijab 1 dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain: 2 Isl dinding yang membatasi hati manusia dan Allah; 3 dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta waris:
Hukm Hukum 1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;
Ihsan Ihsan  1 a baik; 2 n derma dan sebagainya yang tidak diwajibkan
Ijma’ Ijmak adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.
Ijtihad Ijtihad  1 usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Alquran dan Sunah; 2 pendapat; tafsiran; pada — nya, pada pendapatnya; pada hematnya;
Iman Iman 1 kepercayaan (yang berkenaan dengan agama); keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan sebagainya: — tidak akan bertentangan dengan ilmu; 2 ketetapan hati; keteguhan batin; keseimbangan batin;
Istighfar Istigfar istigfar/is·tig·far/ n Isl permohonan ampun kepada Allah: membaca — ialah berdoa memohon ampun kepada Allah;
Jannah and Jahannam Janah dan Jahanam  1 a cak terkutuk; jahat sekali: perempuan — , enyah dari sini; 2 v celaka; binasa: rumah tanggamu akan — jika engkau tidak menurut nasihatku; 3 n laut api tempat menyiksa di akhirat: neraka –;
Jizyah Jizyah peti atau pajak yang dikenakan kepada orang (negeri) bukan Islam oleh pemerintah (negeri) Islam yang menaklukkannya (terakhir dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Khatab)
Kalima Kalimah perkataan; ucapan;
Qadar Qadar 1 kuasa; kekuatan: ala — nya, menurut kuasa (kekuatan) masing-masing; 2 ketentuan Tuhan (takdir): percaya kepada — dan takdir Tuhan bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk mencapai cita-cita; segala kepercayaan akan — dan takdir terbit dari ajaran tauhid; 3 untung-malang; 4 kodrat; sifat bawaan: menyalahi — hidupnya;
Quran Alquran kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia
Risalah Risalah 1 yang dikirimkan (surat dan sebagainya); 2 surat edaran (selebaran); 3 karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan; 4 laporan rapat; notula;
— rapat Adm catatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat
Sabr Sabar 1 tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati); tabah: ia menerima nasibnya dengan –; hidup ini dihadapinya dengan –; 2 tenang; tidak tergesa-gesa; tidak terburu nafsu: segala usahanya dijalankannya dengan –;
Sadaqa Sedekah 1 pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma; 2 selamatan; kenduri: — arwah; — kubur; 3 makanan (bunga-bunga dan sebagainya) yang disajikan kepada orang halus (roh penunggu dan sebagainya);
Salah Salat  rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam; 2 doa kepada Allah;
Salat al-Istikhara Salat al-Istikhara salat sunah mohon ditunjukkan pilihan yang benar;
Sawm Saum/Puasa puasa 1 v menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja (terutama bertalian dengan keagamaan); 2 n Isl salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari; saum;
Shariah Syariat ukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis:
Shirk Syirik penyekutuan Allah dengan yang lain, misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah, pengabdian selain kepada Allah Taala dengan menyembah patung, tempat keramat, dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan;
Siyar Syiar kemuliaan; kebesaran: suara azan pada tiap-tiap waktu salat menandakan — Islam
Sufism Sufisme nama umum bagi berbagai aliran sufi dalam agama Islam
Sunnah Sunah 1 jalan yang biasa ditempuh; kebiasaan; 2 Isl aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya; hadis; 3 perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa:
Tafsir Tafsir keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya lebih mudah dipahami;
Taharah Taharah  1 a suci; bersih; 2 n Isl kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadat;
Taqwa Takwa  1 terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 2 keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 3 kesalehan hidup;
Tarawih Tarawih salat sunah pada malam hari (sesudah Isya, sebelum Subuh) pada bulan Ramadan (bulan puasa);
Tawakkul Tawakal pasrah diri kepada kehendak Allah; percaya dengan sepenuh hati kepada Allah (dalam penderitaan dan sebagainya)
Tawassul Tawasul 1 mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.; 2 memohon atau berdoa kepada Allah Swt. dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan
Tawbah Tobat 1 v sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan: sekarang ia sudah — dari kejahatan yang pernah dilakukan; 2 v kembali kepada agama (jalan, hal) yang benar:
Tawheed Tauhid keesaan Allah: kuat — nya, kuat kepercayaannya bahwa Allah hanya satu;
Tazkiyah Takziah 1 kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berduka cita atau belasungkawa; 2 hal menghibur hati orang yang mendapat musibah; penghiburan;
Tazkiyah al-Nafs Tazkiyatun nafsi proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya, dan selanjutnya peningkatan kualitas jiwa dan hati tersebut dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji yang diridhai Allah SWT,
Ummah Umat 1 para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; 2 makhluk manusia;
Umrah Umrah kunjungan (ziarah) ke tempat suci (sebagai bagian dari upacara naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengan cara berihram, tawaf, sai, dan bercukur, tanpa wukuf di padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan waktu haji atau di luar waktu haji; haji ke
Wudu’ – Ablution Wudu menyucikan diri (sebelum salat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki:
Zakat Zakat  1 jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; 2 salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik;

 

Tinggalkan Balasan